TinyBase logoTinyBase

Type Aliases

These are the type aliases within the queries module.

Definition type aliases

This is the collection of definition type aliases within the queries module. There are 8 definition type aliases in total.

Listener type aliases

This is the collection of listener type aliases within the queries module. There are 6 listener type aliases in total.

Aggregators type aliases

This is the collection of aggregators type aliases within the queries module. There are 4 aggregators type aliases in total.

Callback type aliases

This is the collection of callback type aliases within the queries module. There are only two callback type aliases, GetTableCell and QueryCallback.

Development type aliases

This is the collection of development type aliases within the queries module. There is only one type alias, QueriesListenerStats.