TinyBase logoTinyBase

Type Aliases

These are the type aliases within the metrics module.

Listener type aliases

This is the collection of listener type aliases within the metrics module. There are only two listener type aliases, MetricIdsListener and MetricListener.

Aggregators type aliases

This is the collection of aggregators type aliases within the metrics module. There are 4 aggregators type aliases in total.

Callback type aliases

This is the collection of callback type aliases within the metrics module. There is only one type alias, MetricCallback.

Metric type aliases

This is the collection of metric type aliases within the metrics module. There is only one type alias, Metric.

Development type aliases

This is the collection of development type aliases within the metrics module. There is only one type alias, MetricsListenerStats.