TinyBase logoTinyBase

Type Aliases

These are the type aliases within the common module.

Callback type aliases

This is the collection of callback type aliases within the common module. There are only two callback type aliases, Callback and ParameterizedCallback.

General type aliases

This is the collection of general type aliases within the common module. There is only one type alias, Json.

Identity type aliases

This is the collection of identity type aliases within the common module. There are only three identity type aliases, Id, IdOrNull, and Ids.

Parameter type aliases

This is the collection of parameter type aliases within the common module. There is only one type alias, SortKey.